زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
تصویر آهنگ
Unspoken Feelings

Sounds of a Hollow Dream

| | | |

احساسات ناگفته (Unspoken Feelings) قطعه ای پر از احساس در سبک امبینت و نیو ایج هست که توسط Sounds Of A Hollow Dream (صدای یک رویای پوچ) ساخته شده

بیشتر