زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت

Album : The Revenant By Bryce Dessner, Alva Noto, Ryuichi Sakamoto

 

 Ryūichi Sakamoto – Main Title [02:42]
Alva Noto & Bryce Dessner – Hawk Punished [02:15]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – Carrying Glass [03:08]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – First Dream [03:06]
Ryūichi Sakamoto – Killing Glass / Killing Hawk [03:50]
Ryūichi Sakamoto – Discovering River [01:12]
Ryūichi Sakamoto – Goodbye to Hawk [03:42]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – Discovering Buffalo [02:44]
Ryūichi Sakamoto – Hell Ensemble [02:39]
Ryūichi Sakamoto – Buffalo Travel [01:52]
Ryūichi Sakamoto – Arriving Fort [01:22]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – Church Dream [02:39]
Ryūichi Sakamoto, Alva Noto & Bryce Dessner – Powaqa Rescue [05:36]
Bryce Dessner – Imagining Buffalo [02:40]
Ryūichi Sakamoto – Revenant Theme [01:55]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – Second Dream [01:14]
Ryūichi Sakamoto – Out of Horse [03:58]
Bryce Dessner – Finding Glass [02:52]
Ryūichi Sakamoto, Alva Noto & Bryce Dessner – Cat & Mouse [05:43]
Ryūichi Sakamoto – Main Theme Atmospheric [02:51]
Ryūichi Sakamoto & Bryce Dessner – Final Fight [06:36]
Ryūichi Sakamoto – The End [02:17]
Ryūichi Sakamoto & Alva Noto – The Revenant Theme (Alva Noto Remodel) [04:01]

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *