زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
Games Soundtrack
Movies Soundtrack
Anime Soundtrack

آرشیو موسیقی متن

FINAL FANTASY VII REMAKE SOUNDTRACK

Shotaro Shima,Yoshinori Nakamura,Masashi Hamauzu,Mitsuto Suzuki,Yoshitaka Suzuki,nobuo uematsu

15 (Final Fantasy XV) Soundtrack

Yoshitaka Suzuki,Tetsuya Shibata,Yoshino Aoki,Yoko Shimomura,Zack Hemsey,nobuo uematsu

Resident Evil 7 Biohazard Soundtrack

Brian D’Oliveira,Akiyuki Morimoto,Miwako Chinone,Satoshi Hori,Cris Velasco

Sword Art Online